תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר 

השימוש באתר הינו בכפוף להסכמה מלאה לתנאי השימוש המפורטים בדף זה

בכדי לפנות לשותפים שלנו דרך האתר שלנו, עליך להיות בן 18 לפחות ולהבטיח שהמידע שאתה נותן הוא נכון. סוכני צד שלישי המפרסמים את רישומי הנדל"ן באתר שלנו הם האחראים הבלעדיים לאמיתות הנתונים הנוגעים לכל אותם נכסים וגם למענה לפניות. אנו לא לוקחים חלק בהתכתבות איתך ועם הסוכנים, ואיננו מעורבים בשום צורה בעסקת המקרקעין קונים ודיירים פוטנציאליים חייבים לוודא בעצמם אם תיאורי הנכס המתפרסמים הם מדויקים, והסוכנים חייבים להבטיח את היושרה והדיוק של כל מפרט הנכס המסופק באתר שלנו. בשם הסוכנים, אנו מגישים את המידע בתום לב, אך איננו מאמתים אותם או מבטיחים הבטחות או הצהרות מוצהרות או מרומזות לגביהם. יש לקבל את פרטי הנכס ישירות מהסוכן המשווק את הנכס, ולא דרך דפי הפרסום של באתר.

כללי

תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד.

בתנאי השימוש משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש".

השימוש באתר https://dreamvestin.com/  (להלן: "האתר"  ) בכפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. על אף האמור, יתפרסמו באתר עדכונים והשינויים שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש.

מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שלנו לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. אנו נהיה רשאים לשנות לעתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. אנו נוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.

בהתחשב באופי ובאופן שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. אנו נפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר כי אנו  איננו אחראים לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, אנו עוסקים בשיווק ותיווך נדל"ן בחו"ל בין המעוניינים לרכוש נדל"ן לבין המוכרים.

משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר

הגבלת אחריות

המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים ב- אתר מוצעים AS-IS והנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.

אנו איננו אחראים לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו.

המידע המובא באתר אודות טומנת בחובה סיכונים , כמו גם סיכויים בקשר עם כספי ההשקעה. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת נדל"ן להשקעה או הזמנה לקבלת הצעה כאמור. אין במידע המובא באתר משום הבטחת תשואה/תוצאה כלשהי. המידע המובא באתר מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד.

מובהר בזאת, כי אנו איננו אחראים בגין כל נזק או הפסד אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים. האחריות לגבי בחינת אמיתות המידע המופיע באתר ואיכותו, חלה על המשתמש בלבד.

כאמור זו בחירה מודעת של המשתמש במידע באתר כדי להשקיע או לקבל מידע על מנת להשקיע או כל שימוש אחר , עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית. 

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מפגמים בתקשורת- רשת האינטרנט, מפעילי תקשורת, ציוד הקצה ויישומים של המשתמש. כמו כן, אנו לא נהיה אחראים כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או ותכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לכותנות שבמחשב המשתמש אנו לא נהיה אחראים בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אבדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש.

אנו איננו אחראים  להחלטות ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך המידע הכתוב באתר. מובהר בזאת כי הלינקים (links) המוצבים באתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, עידוד, תמיכה, הסכמה או מתן חסות שלנו ככל שאנו נפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שאנו איננו אחראים לתוכנם.

מובהר בזאת כי כל סתירה בין התוכן שיפורסם על ידינו בין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לכך שאנו נבצע פיקוח ממוחשב על שימושו בשירותים, לרבות באמצעות "cookies" ואמצעים דומים, ותשתמש במידע למען בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור אנו נהיה רשאים 

לבצע שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר למשתמש .

לצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.

על אף האמור לא נהיה רשאים ולא נפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו. "מידע" מתייחס לכל רשימה או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר הנוגע אליו, כפי שמילא ברישומו והתנהגות המשתמשים באתר

אנו שומרים לעצמנו  את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר.

מובהר כי כלל השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידינו, לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים ואנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, ככל שאינם על דרך של צפייה רגילה במודעה, ככל משתמש סביר. בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שתהא בה כדי לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב ו/או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

אנו הננו  בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, source code, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר. למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, שידור, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב ממנה.

אבטחת מידע

אנו פועלים לאבטח את המידע המצוי באתר ובכלל זאת, המידע שהוזן על ידי המשתמשים ונצבר בשרתי האתר.

ואולם, אין באפשרותנו להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה, אשר תוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים.

המשתמש באתר מאשר כי ככל ותתבצע חדירה שאינה חוקית, לא תהא עלינו כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.

תחולת הדין

ההתקשרות בין האתר לבין המשתמש  נוצרה באיחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות), וחוקי איחוד האמירויות חלים על תנאי שימוש אלה. למרות שאנו עשויים לנקוט בצעדים משפטיים כדי להגן על תוקף זכויותינו על קניין רוחני בכל מדינה מתאימה, כל מחלוקת תיפתר על ידי בתי המשפט של איחוד האמירויות הערביות.

כל זכות או תנאי של תנאי שימוש אלה שלא נצליח לבצע או לאכוף מאוחר יותר, לא ייחשבו כאילו ויתרו על ידינו. כל הפרה של תנאי שימוש אלה שמקורה באירועים שאינם בשליטתנו לא תהיה באחריותנו. אין לפרש שום דבר בתנאי שימוש אלה כהקמת מיזם, שותפות או סוכנות משותפים איתך ואיתנו, ולא תהיה למי מאיתנו הסמכות או הזכות לקחת על עצמה כל התחייבות, חוב או הוצאה, או לבצע כל הסכמים או חוזים במקומו של האחר. אנא צור איתנו קשר אם יש לך שאלות או הצעות לגבי תנאי השימוש שלנו.

envelopephone-handsetmap-markercross
More details ?